XML
Referat Oświaty Kultury Sportu i Promocji - Pokój Nr 5


Referat Oświaty Kultury Sportu i Promocji

Kierownik Referatu:

kontakt:
tel.
013 461 70-45
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73

 

1. Koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych placówek oświatowo – wychowawczych.
2. Sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi, dla których Gmina pełni funkcję organu prowadzącego.
3. Zapewnienie wykonania zadań Gminy w zakresie zarządzanie sprawami edukacji.
4. Gromadzenie i analiza danych dotyczących szkół, placówek oświatowych, kadry nauczycielskiej i środków
budżetowych na działalność oświatową Gminy.
5. Inicjowanie i koordynacja działań w zakresie kształtowania i prognozowania polityki oświatowej.
6. Zapewnienie wykonywania zaleceń Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego.
7. Prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych oraz zapewnienie przekazywania im należnych na
podstawie przepisów dotacji.
8. Realizacja innych zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o oświacie oraz ustawy Karta
Nauczyciela.
9. Współpraca z merytoryczną Komisją Rady, organem prowadzącym stały nadzór pedagogiczny, innymi
placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi.
10. Gromadzenie i analiza danych dotyczących funkcjonowania i finansowania oświaty.
11. Prowadzenie rejestru obowiązku nauki, kontrola realizacji obowiązku nauki oraz realizacja obowiązujących
przepisów w powyższym zakresie.
12. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych
oraz zapewnienie ich załatwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Opracowywanie planów wydatków Gminy w zakresie oświaty.
14 .Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowych niepublicznym placówkom oświaty
i wychowania.
15. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia
pracowników młodocianych.
16. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:55