XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 29.05.2023 r.
 
Sygn. akt: 6840.2.2023
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2023 r. poz. 344 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona jest na terenie gminy Olszanica w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr: 30, zabudowana budynkiem mieszkalnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00003891/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1420 ha.
 2. Opis nieruchomości – wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Uherce Mineralne, przy głównym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga krajowa nr 84 z Leska do Ustrzyk Dolnych. Teren płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością łąkową, położony poniżej korony drogi krajowej, gdzie wykonany jest rów odwadniający, odprowadzający wody opadowe. Kształt działki korzystny, zbliżony do kwadratu o regularnych granicach. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, dostawioną do niego małą szopką na drewno oraz małym drewnianym budynkiem gospodarczym. Opis budynku: budynek mieszkalny, wolnostojący, drewniany z bali, niepodpiwniczony, parterowy z nieużytkowym strychem. Wybudowany prawdopodobnie przed 1939 rokiem, w którym nie przeprowadzono remontów i modernizacji, poza wymianą kilku drzwi. Dach dwuspadowy, kryty blachą ocynkowaną. Budynek posiada dwie izby, kuchnie i komorę. Komin murowany z cegły pełnej, niezdatny do użytku. Okna stare, drewniane, skrzynkowe. Podłogi zgnite, w jednej z izb położone nowe deski bite gwoździami, prawdopodobnie na starej podłodze. Budynek był ogrzewany trzonem kuchennym i kozą. Instalacja elektryczna światła aluminiowa, całkowicie zużyta technicznie, nie nadająca się do użytkowania. Brak bieżącej wody. Ocena stanu technicznego: budynek w bardzo złym, awaryjnym stanie technicznym i funkcjonalnym. Należy rozważyć opłacalność ekonomiczną ewentualnego remontu. Uzbrojenie: w obszarze działki posadowiony jest słup energetyczny, własna studnia bez przyłącza do budynku, sieć kanalizacji sanitarnej komunalnej bez przyłącza do budynku. Dojazd: bezpośredni z drogi krajowej, urządzony zjazd na działkę.
 1. Obciążenia i zobowiązania: w dziale III księgi wieczystej nr KS1E/00003891/0 wpisane jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (w zakresie działki nr 30) polegające na wykonaniu prac budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PEDN250 mm oraz prac związanych z remontem i późniejszą eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia w strefie kontrolowanej o szerokości 1 m (po 0,5 m w obie strony od osi przewodu gazowego), w związku z realizacją zadania: "Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica" na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy:
 2. sposób zagospodarowania – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: - 98.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 groszy)  + 23% VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm. ) – do dnia 10.07.2023 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXIII/182/2020 z dnia 12 października 2020 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej.

 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
 
Olszanica, dnia 29.05.2023 r.                                                 
 
                                                           ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
                                                                                     Robert Petka