XML
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: księga wieczysta Nr KS1E/00036981/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 284/2 położona w Paszowej;

2)  powierzchnia nieruchomości   0,2384 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Paszowa,
po prawej stronie drogi powiatowej relacji Wańkowa – Tyrawa Wołoska. Od strony wschodniej przylega do drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej. Posiada foremny kształt. Położona jest w terenie uzbrojonym w energię elektryczną światła i siły, wodę
z ujęcia grupowego – 3 gosp. oraz kanalizację z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych, instalację odgromową, c.o. z własnego źródła ciepła.

Na działce zlokalizowany jest budynek, w którym wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne. Na sprzedaż przeznaczony jest lokal Nr 3, składający się z pokoju, kuchni, łazienki, garderoby o powierzchni użytkowej – 79,43 m2 oraz udział 7943/23888
w częściach wspólnych budynku, a także nieruchomości 284/2 związanej z własnością w/w lokalu;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy. Nieruchomość jest już zabudowana;

6) cena nieruchomości wynosi: 52.237,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT.

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.) – do dnia 11.12.2020 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica  a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 Olszanica, dnia 30.10.2020 r.                                                               Wójt Gminy Olszanica   

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-10-30 07:59