XML
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00039429/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 133/62 położona w Zwierzyniu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2494 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, atrakcyjna.
Teren działki w części płaski, z niewielkimi obniżeniami terenu w części na łagodnym zboczu. Kształt granic to regularny wielokąt.
Nieruchomość leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej dz. nr 133/6, droga żwirowa.
Na dzień wyceny nieruchomość zagospodarowana jako teren zielony (porośnięty trawą), na części zakrzaczenia z samosiewów o bardzo małej wartości rynkowej – mieszczą się w wartości gruntu.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.19.2018.WZ z dnia 9.04.2018 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 63.850,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt  złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65) – do dnia 21.07.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XX/137/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 08.06.2020 r. 
 
                                                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-06-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-08 07:56