XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 612/6 położona w miejscowości Uherce Mineralne;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1810 ha;
3) opis nieruchomości – Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, w pasie gruntów pomiędzy drogą wojewódzką Lesko – Solina, a gminną drogą asfaltową, wiodącą m. in. do Zakładu Karnego. Przedmiotowa nieruchomość graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, od wschodu z działką zabudowaną budynkiem ,, Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła”, a od zachodu z obszarem boiska sportowego.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr ew. 609, nie ma urządzonego zjazdu z drogi na teren działki.
Kształt: korzystny, w formie zbliżonej do prostokąta, granice regularne.
Topografia: korzystna, teren działki płaski.
Uzbrojenie: studnia z przyłączem do budynku posadowionego na sąsiedniej działce, projektowana kanalizacja, słup energetyczny z podwieszoną linią napowietrzną, kanalizacja sanitarna lokalna Zakładu Karnego usytuowana jest w drodze.
Dla powyższej nieruchomości (przed podziałem 612/1) i dla cz. dz. nr 612/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak: RRG.6730.10.2019.WZ z dnia 29.03.2019 r.;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 57. 805,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych 00/100 groszy),  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 11.07.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr VI//48/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Olszanica, dnia 30.05.2019 r. 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-30 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-30 08:00
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek