XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020686/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 100 położona w miejscowości Paszowa;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1841 ha;
3) opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona na obrzeżach wsi, strefa peryferyjna gminy. Przeciętnie atrakcyjna z uwagi na otoczenie i położenie. Teren działki płaski, kształt zbliżony do regularnego czworokąta. Przedmiotowa nieruchomość spełnia warunki do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Uzbrojenie niepełne, na działce przyległej. Działka położona w bardzo bliskiej odległości od drogi asfaltowej, bezpośredni dojazd na odległość ok. 20 m drogą gruntową.
Otoczenie: zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne i leśne.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 27. 690,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 25.04.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr IV/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 14.03.2019 r. 
                                                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-14 09:16
Dodano do archiwum