XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020686/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 95/2 położona w Paszowej;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0197 ha;
3
) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy Olszanica, lokalizacja mało atrakcyjna z uwagi na duże oddalenie od centrum Gminy. Konfiguracja granic i topografia działki niekorzystna: kształt nieregularny, teren położony na stoku (skarpa nad potokiem). Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej Według operatu ewidencji gruntów działka stanowi zakrzaczone pastwisko kl. IV. Teren działki porośnięty kilkoma drzewami: jawor i lipa;
Otoczenie: teren zabudowy zagrodowej, tereny rolne, tereny leśne i zakrzaczone;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 25.04.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr IV/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Olszanica, dnia 14.03.2019 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-14 09:14
Dodano do archiwum