XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 803 położona w Stefkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,024 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, użytkowana niegdyś jako droga polna do brodu. Położona w południowej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, w pobliżu drogi krajowej nr 84 relacji Sanok – Krościenko.
Otoczenie: nieruchomość od strony północnej i południowej graniczy z potokiem Olszanica, od strony wschodniej z działką nr 804 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i  gospodarczym a od strony zachodniej z niezabudowaną działką nr 802.
Teren działki płaski (cechy fizyczne niekorzystne), w części południowej o nachyleniu w kierunku południowym, do dna potoku. Kształt granicy - nieregularny wielokąt, stanowi wąski i długi pas gruntu typowy dla działek drogowych. Racjonalne zagospodarowanie terenu jako niezależnej i odrębnej działki nie jest możliwe.
Uzbrojenie: Działka znajduje się terenach uzbrojeniowych, w pobliżu linia energetyczna.
Dojazd: działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp możliwy po gruncie działki nr 804 stanowiącej własność osoby fizycznej.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 2.004,00 zł (słownie: dwa tysiące cztery złote 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 19.02.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Stefkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 08.01.2019 r. 
 
                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-08 09:29
Dodano do archiwum