XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do zamiany
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
-  księga wieczysta Nr KS1E/00020684/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 333/2 położonej w Orelcu – właściciel Gmina Olszanica;
 - księga wieczysta Nr KS1E/00027329/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 312/15 położonej w Orelcu – właściciel osoba prywatna ,
 
2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 333/20,0117 ha
                                                        - dz. Nr 312/150,0228 ha
          
3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Orelec, tj. dz. nr ew.: dz. Nr 333/20,0117 ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: dz. Nr 312/150,0228 ha stanowiącą  własność  osoby prywatnej. 
Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Soliny na obrzeżach wsi.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy
 
6) cena nieruchomości:
- dz. Nr  333/2 wynosi: 820,00 zł. ( słownie: osiemset dwadzieścia  złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT,  
- dz. Nr  312/15 wynosi: 1 600,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT.
 
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
 
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do zamiany.
 
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 15.02.2019 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Orelec.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 04.01.2019 r.
                                                                          
                                                                   Wójt  Gminy  Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-04 08:27
Dodano do archiwum