XML
Ogłoszenie o wyborze oferty - RRG- 341/9/10 z dnia 2010-05-11 Olszanica


RRG- 341/9/10
Olszanica 2010-05-11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
”Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 502, 474 w m. Uherce Mineralne, odbudowa drogi
i mostku w ciągu drogi gminnej o Nr 118331, nr Wied. 847/2 i 815/2 w m. Stefkowa”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :

Zadanie nr 1 – „ Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 502,474 w m. Uherce Mineralne”
oferta nr 3 –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o 38-500 Sanok,
Aleje Woj. Pol. 74


Uzasadnienie:

Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia. Jedyna oferta złożona na przedmiotowe zadnia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
OGŁOSZENIE o wyborze oferty Nr RRG- 341/9/10 Plik doc 40.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-05-11
Publikujący -