XML
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09


Numer ogłoszenia: 119780 - 2010;
data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA p.n.:
Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108432 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie,
tel. 0-13 461-76-10, faks 0-13 461-73-73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć plastycznych dla przedszkolaków w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.15.31.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-223/09 Tytuł projektu: Ekoprzedszkola..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 59093,39
• Oferta z najniższą ceną: 59093,39 / Oferta z najwyższą ceną: 59093,39
• Waluta: PLN.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-29
Publikujący -