XML
Zawiadmienie o wyborze oferty z dnia 2010-02-10 Nr.KRB- 341/2/2010


KRB- 341/2/2010
Olszanica 2010-02-10

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy.


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania

przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :

oferta nr 5 – „Prohanbud”sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301.

Uzasadnienie:


Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również wykonawcy:


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.


Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy odrzucono ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlane ”Budka” Janusz Filipowicz , 38-516 Tarnawa Dolna,
Czaszyn 176


Uzasadnienie prawne i faktyczne:


Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 6 Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.W ofercie brak potwierdzeń załączników za zgodność z oryginałem, niezgodność wyceny poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o wyborze oferty Nr.KRB- 341/2/2010 Plik doc 40.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-02-16
Publikujący -