XML
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2010-01-08


Olszanica 2010-01-08
KRB- 341/20/09/10


Zawiadomienie o wyborze oferty

Wójt Gminy Olszanica działając zgodnie z dyspozycją art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 ze zm.), zawiadamia, że wwyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku którego przedmiotem jest Ścinka i zrywka drewna liściastego oraz iglastego z lasów mienia Gminy Olszanica w ilości 2 500 m3 w 2010 roku wszczętego w dniu 28.12.2009 roku stosując się do postanowień art.91 ust.1 powołanej ustawy oraz kryteriów oceny ofert (cena 100%) określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została:

Oferta Nr 2
Firma Handlowo Usługowa
Grzegorz Indyk, ul.Kmity 6A/36
38-600 Lesko

Uzasadnienie


Do udziału w przedmiotowym postępowaniu przystąpiło 3 wykonawców:
Oferta Nr 2 złożona w terminie , nie podlega odrzuceniu, odpowiada wymaganiom SIWZ,
jest najkorzystniejsza i posiada najniższą cenę.
W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert – cena 100 % dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej wg. punktacji : oferta nr 2 uzyskała 100 pkt.
Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

1. Usługi Leśne Antoni Szramowiat
Bezmiechowa Dolna 229,
38-600 Lesko
Punktacja – 79,6 pkt

2 Firma Handlowo Usługowa
Grzegorz Indyk, ul.Kmity 6A/36
38-600 Lesko
Punktacja –100 pkt

3 Usługi Leśne i Tartaczne
Łukasz Szramowiat
Bezmiechowa Dolna 229
38-600 Lesko
Punktacja – 86,9 pkt


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-01-01
Publikujący -