XML
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”,


Znak: EP/03-04/2009
Olszanica, dnia 28-12-2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych
i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”,


W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych(j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje się, że :
w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

W części 1:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:
Złożono dwie oferty.
Pierwszy wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
jego oferta została odrzucona.
Drugi wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W części 2:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Złożono dwie oferty.
Pierwszy wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
jego oferta została odrzucona.
Drugi wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W części 3:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Złożono dwie oferty.

Uzasadnienie:
Złożono dwie oferty.
Pierwszy wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu, ,
jego oferta została odrzucona.
Drugi wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części 4:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Uzasadnienie:
Złożono jedną ofertę:
Wykonawca nie spełnił wszystkich warunków udziału w postępowaniu,
jego oferta została odrzucona.

 

 

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń
2. strona internetowa Zamawiającego.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-31
Publikujący -