XML
Zawiadomienie o o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Olszanica 2009-12-17


Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku
– Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 101 517 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego : „Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych regionalnych szlaków transportowych poprzez budowę dróg w m. Olszanica i Uherce”.

I. Wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac Konstytucji 3 go Maja 14
Uzasadnienie wyboru:

Oferta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział w Lesku spełnia warunki zawarte
w SIWZ i jest ważna . Koszt brutto w łącznej wysokości wynosi 41 451,31 zł.


II. Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych
ofert :

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac konstytucji 3 go Maja 14
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-17
Publikujący -