XML
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej - KRB- 341/18/2009

Olszanica 2009-12-17
KRB- 341/18/2009


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej
oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Dostawa oleju opałowego w okresie 2010 roku”.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. ,
36-145 Widełka 869.

Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. , 36-145 Widełka 869 – 100 pkt.

 

 


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-17
Publikujący -