XML
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Znak: EP/02-07/2009

Znak: EP/02-07/2009 Olszanica,
dnia 15-12-2009


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych
i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”,


W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica”, działającna podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(j. t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) informuje się, że : w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

W części 1:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części 2:
nie złożono żadnej oferty

W części 3: nie złożono żadnej oferty

W części 4:
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy– Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – unieważniono postępowanie o zamówienie
publiczne na. „Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie
Olszanica” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
Uzasadnienie:
Złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena – jedynym kryterium
oceny ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała jednak kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-16
Publikujący -