XML
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej nr. KRB- 341/14/2009

Olszanica 2009-08-25
 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół w Uhercach Mineralnych w ramach projektu pn. „ Rozbudowa, dobudowa
i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Uhercach Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Przyjazny Duch” Adam Kasper.
37-204 Tryńcza, Ubieszyn 59.

Uzasadnienie


Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. ECORESBUD Sp. z o.o. ,38-200 Jasło, ul. J. Piłsudskiego 23 – 74,56 pkt.

2. Roboty Ogólnobudowlane, Malarstwo, Czesław Kiełbasa,
38-722 Olszanica 25 – 91,03 pkt.

3. Zakład Budowlany, Wykonawstwo, Projektowanie, Nadzór,
mgr inż. Ryszard Kozak, 38-600 Lesko, ul. Kwiatowa 25 – 84,90 pkt.

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Przyjazny Duch” Adam Kasper,
37-204 Tryńcza, Ubieszyn 59 – 100 pkt.

5. Firma Budowlano-Remontowa „KOMA”, Artur Sroka. 38-535 Tyrawa Wołoska,
Rozpucie 57 – 53,43 pkt.

6. P.P.H.U. – JAX, Jacek Władyka, 38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3 – 53,69 pkt.


Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-27
Publikujący -