XML
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej Nr. KRB- 341/13/2009


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg do pól w m. Stefkowa droga nr ew. 142 i 397.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:
Oferta Nr 1

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „INTRA-SPRZĘT” s.c.
38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 12.

Uzasadnienie

Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę
i uzyskała najwyższą ocenę.


Oferty wykluczone z postępowania:
Zakład Budowlany „Dromost” Tadeusz Ostrówka ul.Gombrowicza 11/8, 38-700 Ustrzyki Dolne
Podstawa prawna: art. 24 pkt 2 ust.3 .Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy „
Podstawa faktyczna:
Złożone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie posiada potwierdzonej aktualności na dzień składania ofert. Oferent został wezwany do uzupełnienia dokumentu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w którym termin na uzupełnienie minął 7 sierpnia 2009 roku. Oferent nie dokonał uzupełnienia dokumentu.


Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :


1.Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „INTRA-SPRZĘT” s.c.38-600 Lesko,
ul. Przemysłowa 12. - 100 pkt.

2. Zakład Budowlano-Drogowy BIESZCZADY sp. z o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne,
Ul. 29 Listopada 35. - 61,44 pkt.

3. Firma Usługowo- Handlowa Budowalno-TransportowaHenryk Biłas 38-711 Ropienka, Zawadka 50. - 48,92 pkt.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-14
Publikujący -