XML
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2009-07-22

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „ udzielenie kredytu bankowego długoterminowego Gminie Olszanica”

I. Wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 22

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku spełnia warunki zawarte w SIWZ i jest ważna . Koszt brutto w łącznej wysokości wynosi 96 325,51 zł.


II. Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 22
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-07-31
Publikujący -