XML
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie zadanie pn:

   RRG.270.15.II.2017                                                                                                                                                                                        Olszanica 2017-11-06

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania w celu udzielenia zamówienia w wyniku rozeznania cenowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360”.

 

W dniu 27.10.2017r. przeprowadzono rozeznanie cenowe w celu udzielenia zamówienia pn: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360” poprzez rozesłanie formularza zapytania cenowego do n/w wykonawców:

    1) Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

    2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok

    3)  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSPRZĘT Czesław Grządziel, Zabłotce 51 38-500 Sanok

Zapytanie ofertowe również zostało umieszczone na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W terminie do dnia  06.11.2017 do godz. 10:00  przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1

 

 

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas

Zawadka 50, 38-711 Ropienka

93 258,00

114 707,34

60 miesięcy

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została oferta która odpowiada warunkom zapytania ofertowego i nie przekracza kwoty która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Oferta Nr 1

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas

Zawadka 50, 38-711 Ropienka

 

                                                                                                                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała

                                               Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-07
Publikujący -