XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania i odrzuceniu ofert - Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica Nr sprawy RRG.271.7.2015

 

    RRG. 271. 7.2015                                                            Olszanica 2015-10-29

 

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania  i odrzuceniu ofert

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica  Nr sprawy RRG.271.7.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą oferty:

 

Zadanie nr 1  - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 „ -  Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50 za kwotę brutto 60 718,95 zł z terminem wykonania 25 dni od daty podpisania umowy.

 Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi  nr ewid. dz. 51 w km 0+000 –m 0+060 w m. Wańkowa  - Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50 za kwotę  brutto 8 523,90 zł z terminem wykonania 25 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 3 -  Przebudowa drogi nr ewid. dz 122/3 w m .Rudenka w km 0+000 – 0+065

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38 – 500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 za kwotę brutto 8 474,70 zł z terminem wykonania 20 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 4  - Remont  cząstkowy drogi gminnej nr ewid. dz. 268 w m. Orelec  - - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38 – 500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 za kwotę brutto 9 225,00 zł z terminem wykonania 20 dni od daty podpisania umowy

  1. Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

62 939,10

20 dni

91,64+5 = 96,64

2

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

60 718,95

25 dni

95+4 = 99

 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi  nr ewid. dz. 51 w km 0+000 –m 0+060 w m. Wańkowa  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

8 907,66

20 dni

90,9+5=95,90

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

8 523,90

25 dni

95+4=99,00

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi nr ewid. dz 122/3 w m .Rudenka w km 0+000 – 0+065

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

8 474,70

20 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

9 434,10

25 dni

85,33+4 = 89,33

 

Zadanie nr 4 – Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

9 225,00

20 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

14 760,00

25 dni

59,37+4=63,37

 

III .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone –  nie odrzucono ofert

 

    Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.3 a   Pzp.

 

     WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-10-30
Publikujący -