XML
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 89 w m. Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+274 Nr sprawy 271.5.2015

    RRG. 271. 5.2015                                                                 Olszanica 2015-07-23

 

 

Informacja o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 89 w m. Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+274 Nr sprawy 271.5.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena +gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena:

Oferta najniższa

Oferta badana   x 95 i 5

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

94 810,86

95+5=100

 

Wykluczeni wykonawcy:

Nie wykluczono wykonawców

Oferty odrzucone;

Nie odrzucono ofert wykonawców

II.                Podpisanie umowy:

Jednocześnie mając na uwadze art. 92 ust.1 pkt 4 w związku z art.94 ust.2 pkt 3 ustawy pzp zawiadamiam, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta bez dochowania terminów wynikających z art.94 ust.1 ustawy pzp.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-07-23
Publikujący -