XML
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy Nr sprawy RRG.271.3.2015

 

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 3.2015                                                                  Olszanica 2015-07-13

 

  

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy Nr sprawy RRG.271.3.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: „NIGRA” Agata Węgrzyn – Borek , Ustrobna 313,

38-406 Odrzykoń.

II.                Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Tech Bud Tomasz Katorosz , Jaskółki 96, 63 – 440 Raszków

86 320,71

do 21.08.2015 roku

63,59+4 = 67,59

2.

Usługi Ogólnobudowlane Jakub Kiełbasa , 38-722 Olszanica 25

102 265,66

15.08.2015 roku

53,67 + 5 = 58,67

3.

NIGRA Agata Węgrzyn, Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń

57 784,43

15.08.2015 rok

95+5=100

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

III.         Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 a Pzp

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-07-13
Publikujący -