XML
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 2.2015                                                                   Olszanica 2015-03-09

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                    Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  w zakresie zadania  nr 2 – Prohanbud Bis sp. z o.o,

 38-623 Uherce Mineralne 301   

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena+ gwarancja ).

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena

1.

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica   

Zadanie nr 2 11 070,00

Zadanie nr 2

Cena – 63,33

Gwarancja – 5

Razem – 68,33

 

2.

Prohanbud Bis sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301

Zadanie nr 2 – 7 380,00

Zadanie nr 2

Cena – 95

Gwarancja – 3

Razem : 98,0

3.

COMtel /MCMultimedia  Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11

Zadanie nr 2 –

9 840,00

Zadanie nr 2

Cena – 71,25

Gwarancja 3

Razem – 74,25

4.

MP TENT ul. Strzelecka 19, 59-814 Pobiedna

Zadanie nr 2 – 4 600,00

Wykonawca wykluczony na podstawie  art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy pz.p

 

II .Oferty wykluczone:  MP Tent ul. Strzelecka 19,59-814 Pobiedna

Podstawa prawna : Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent złożył ofertę bez wymaganych dokumentów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III.4.1 oraz w SIWZ potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłaceniem podatku  lub zaświadczenie przewidziane prawem o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

W dniu 5.03.2015 roku emailem,   a następnie pocztą w/w oferent został wezwany pisemnie do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej,  z terminem dostarczenia zamawiającemu do dnia 9 marca 2015 roku do godz. 12:00. Oferent emailem odpowiedział, że brak możliwości  dostarczenia tych dokumentów jak również do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego nie dostarczył dokumentów. W związku  z tym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 wyklucza się wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 2.

 

Oferty  odrzucone – ofertę wykluczoną uważa się za odrzuconą. Innych ofert nie odrzucono

II.                 Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp tj. nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-03-09
Publikujący -