XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania :

    RRG. 271. 13.2014.2015                                                                   Olszanica 2015-01-16

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont pomieszczeń z wymianą stropu w budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. Nr sprawy RG.271.13.2014.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Robert Koncewicz FHU”Rob- Bud” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne    

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin gwarancji)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

ocena

Ocena

1.

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica

Cena -  124 972,81

Termin gwarancji – 60 m-cy

79,30

5,0

----------------------

84,30

2.

Robert Koncewicz FHU”Rob- Bud” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne

Cena – 104 325,88

Termin gwarancji – 36 m-cy

95,0

3,0

98,00

3.

Usługi Ogólnobudowlane „Budmal” Jan Kocan , 38-500 Sanok, ul. Bema 5

Cena – 143 713,74

 Termin gwarancji – 60 m-cy

 

69,22

5,0

74,22

4.

P.P.H.U. „Saturn” sp. z o.o, 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 3

Cena – 145 706,64

Termin gwarancji – 36 m-cy

68,01

3,0

71,01

5.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych Wiesław Dziedzicki, ul. Żeromskiego 4, 38-600 Lesko

Cena – 121 803,23

Termin gwarancji – 36 m-cy

81,36

3,0

84,36

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomet” Zenon Dytko, 36-221 Blizne 218 B

Cena – 179 846,74

Termin gwarancji – 36  m-cy

55,10

3,0

58,10

7.

Ecoresbud sp. z o.o, 38-200 Jasło , ul. Piłsudskiego 23

Cena -144 548,91

Termin gwarancji – 60 m-cy

68,56

5,0

73,56

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

 

 

II.                Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3a Pzp

 

                                          WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-01-20
Publikujący -