XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanica do wysokości 200 000 ,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 251211 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 pzp na Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanica do wysokości 200 000 ,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)


Numer ogłoszenia: 251211 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
unieważniam postępowanie

 Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W tym przypadku nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji 30.12.2014 roku

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-01-08
Publikujący -