XML
Informacja o wyborze oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy”

1) Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 108 600,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęły 2 ważne oferty, oferta nr 1 była najkorzystniejszą ofertą i uzyskała 100 pkt
w skali ocen, gdzie cena była jedynym kryterium.
2) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”

1

Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869

100,00

2

Podkarpacki Instytut Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie Oddział w Średniej Wsi 177

98,91

3) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 03.01.2013 rok zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-01-02
Publikujący -