XML
Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 

RRG. 271.14.2012                                                                                     Olszanica 2012-11-12
 
                                  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dot. postępowania : RRG.271.14.2012
 
Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację ujęcia wody w miejscowości Olszanica  
Wybór najkorzystniejszej oferty :
        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr  4  złożoną przez:
 
               Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.
         ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.
 
Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęło 5 ważnych ofert, nie przekraczających kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrana oferta osiągnęła najniższą cenę.      
    
1)      Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”
 
1.
Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan,
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92.
 
76,76
 
2.
ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o.
PERZYCE 46, 63-760 Zduny.
 
97,35
 
3.
Polskie Centrum Wody s.c.
ul. K.K. Baczyńskiego 16, 38-200 Jasło.
 
88,63
 
4.
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno
Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.
ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.
 
100
 
5.
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni
37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118.
 
86,43

 
2)      Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz
z uzasadnieniem
:
                    W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
3)      Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
                    W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
   5)    Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  
                  publicznego może być zawarta:
                  Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 19.11.2012  roku zgodnie
          z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-14
Publikujący -