XML
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RF. 271.11.2012                                                                                          Olszanica 2012-09-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania : RF.271.11.2012

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Olszanica do wysokości 1 651 600 zł ( słownie : jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) na okres 10 lat , w tym karencja do 15 stycznia 2013 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1) Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Operacyjny w Sanoku, 38-500
Sanok, ul. Jagiellońska 19
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 460 010,63 zł brutto
obejmującą:
- koszty jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu - 0,00 zł
- koszt oprocentowania kredytu – 1,29 p.p który wynosi 460 010,63 zł
Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęły 4 ważne oferty, oferta nr 3 była najkorzystniejszą ofertą i uzyskała 100 pkt
w skali ocen, gdzie cena była jedynym kryterium.
 

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 188.87 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-07
Publikujący -