XML
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

RRG. 271.6.2012                                                                Olszanica 2012-05-14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


dot. postępowania : RRG.271.6.2012


Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi w m. Uherce Mineralne Nr 118312, nr ewid. 177 „Łazy” w km 0+330 – 0+750, remont drogi w m. Rudenka , nr ewid. dz. 272/1,272, 267 (k. Mikołajczyka) 0+166 – 0+316
Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o
38-500 Sanok
Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęła 1 ważna oferta, nie przekraczającą kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Oferta na kwotę 171 712,00 zł

1) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania
Nr oferty Firma, nazwa oraz adres Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok , ul. Aleje Wojska Polskiego 74 -100pkt.

2) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz
z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
3) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 16.05.2012 roku zgodnie z
art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


                                                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-05-15
Publikujący -