XML
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


RRG. 271.2.2012.AC                                                           Olszanica 2012.01.17

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Pozyskanie i zrywka drewna liściastego i iglastego z lasów mienia gminy Olszanica [województwo podkarpackie] .
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy – ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007r.
Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została złożona tylko 1 oferta :
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Kazimierz Szymko, 38-712 Wojtkowa 9.


W wyniku niniejszego postępowania odrzucono ofertę:

1. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
Kazimierz Szymko
38-712 Wojtkowa 9.

Podstawa prawna :
Art. 89 ust.1 pkt 2- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ;

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nie odpowiada treści SIWZ tzn. jest nie podpisana przez oferenta.

 Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn.: „Pozyskanie i zrywka drewna liściastego i iglastego z lasów mienia gminy Olszanica , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Kazimierz Szymko, 38-712 Wojtkowa 9. podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dlatego postanowiono jak wyżej.
 

 

                                                                                   Wójt Gminy Olszanica

                                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-17
Publikujący -