XML
Ogłoszenie o wyborze oferty

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 844 800,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy oraz spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych „


I. Wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac Konstytucji 3 go Maja 14
Uzasadnienie wyboru:

Oferta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział w Lesku spełnia warunki zawarte w SIWZ i jest ważna . Koszt brutto w łącznej wysokości wynosi 149 924,00 zł.


II. Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac konstytucji 3 go Maja 14
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt.

 


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-14
Publikujący -