XML
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 02.06.2023 r.
 
Sygn. akt: RRG. 6845.4.2023
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020601/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 34/88 położona w Zwierzyniu.
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 0,0734 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana położona w Zwierzyniu przy rzece Olszanka.
Otoczenie: grunty rolne.
Uzbrojenie: brak.
Dojazd: poprzez działkę nr ew. 138/17 do drogi gminnej o nr ew. 138/32.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. sposób zagospodarowania – wyłącznie rolniczy.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wysokość czynszu dzierżawnego rocznego wynosi 26,42 zł. –  zw.  z podatku VAT.
 5. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w pierwszym  roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
 
Olszanica, dnia 02.06.2023 r.                                           
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-02 09:52