XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 31.01.2022 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-2.1.2022.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2021.741,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38- 722 Olszanica 81 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek stacji uzdatniania wody” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu
tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                    Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-31 11:10