XML
GMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI NA LATA 2004 - 2015

Gmina Olszanica
Plan Gospodarki Odpadami
na lata 2004 – 2015

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Urzędem Gminy Olszanica oraz art. 14 i 15 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania ww. planu. Projekt gminnego planu gospodarki odpadami opracowuje Zarząd Gminy.

Podstawa prawna opracowania

Opracowanie niniejszego planu gospodarki odpadami wynika z zapisów zawartych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Gminny plan gospodarki odpadami określa (zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach):
1. aktualny stan gospodarki odpadami,
2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
3. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
4. instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
5. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,
oraz ( zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o odpadach):
1. rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
2. rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
3. działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,
4. projektowany system gospodarowania odpadami.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Plan Gosp. Odpadami dla Gminy Olszanica.doc Plik doc 1.57 MB
Rys 1.doc Plik doc 150.50 KB
Rys 2.doc Plik doc 165.50 KB
Rys 3.doc Plik doc 28.00 KB
Rys 4.doc Plik doc 34.50 KB
Rys 5.doc Plik doc 29.00 KB
Rys 6.doc Plik doc 32.50 KB
Rys 7.doc Plik doc 30.50 KB
Rys 8.doc Plik doc 33.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-25
Publikujący -