XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 07.05.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6730-4.30.2024.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA

 
w sprawie udziału w postępowaniu administracyjnym stron dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1b i 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
przez podanie do publicznej wiadomości:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 
że w dniu 29.02.2024 r. na wniosek Pani Bernadetty Winiarskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 446/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb – 0003, gmina Olszanica.
 
            W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki o nr ew. 447 obręb: 003 Paszowa wynikającym z nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłej Zycie Sak (c. Józefa i Katarzyny), byłej współwłaścicielce przedmiotowej działki, spadkobiercy po zmarłej lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej, mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy  (sprawa znak: RRG.6730.30.2024.WZ) w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/, tj. od dnia 07.05.2024 r.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-05-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-07 14:19