XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 10.04.2024 r.sygn. akt:
RRG.6733-6.3.2024.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 10.04.2024 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.3.2024.CP z dnia 10.04.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na wielofunkcyjny budynek usługowy użyteczności publicznej”, na działkach o nr ewid. 34/5, 34/34, 34/1, położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń w gminie Olszanica
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                    Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-04-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-10 12:53