XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 04.05.2023 r.
sygn. akt:

RRG.6733-11.8.2022.2023.CP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 04.05.2023 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek P4 Sp. z o. o. z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa została wydana decyzja znak: RRG.6733.8.2022.2023.CP z dnia 04.05.2023 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, na działce o nr ewid. 351/4, położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003 Paszowa w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-04 14:22