XML
Obwieszczenie Wójta Gminy

WÓJT GMINY OLSZANICA                      Olszanica, dnia 09.03.2023 r.

sygn. akt:RRG.6730-10.28.2022.2023.WZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 zawiadamia

 że został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.

            Ww. projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do właściwych organów, stosownie do przepisów określonych w art. 53 ust. 4 pkt 5, 6, 8, 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.

 ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE

I PEŁNOMOCNICY

mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 09.03.2023 r.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 

 

                                                                                               Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-09 15:07