XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 23.02.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6733.1.2023.CP

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 23.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez Pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2023.CP z dnia 23.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze A-W”, na działkach o nr ewid. 497, 609, 680, 679, 678/2, 673/1, 670, 667/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 11:15