XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 09.02.2023 r.
sygn. akt: RRG.6733.10.2022.CP                                                  
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta gminy Olszanica
z dnia 09.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja znak: RRG.6733.10.2022.CP z dnia 09.02.2023r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie uliczne”, na działkach o nr ewid. 1163, 1052, 1017, 1016, 1048, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056, 1014, 976, 1033/1, 1036, 1032, 1028, 1024 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
 
 
                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-09 11:02