XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia 12.01.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.1.2023.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 12 stycznia 2023 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego zam. 36-212 Trześniów 18A, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze A-W”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 497, 609, 680, 679, 678/2, 673/1, 670, 667/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                Krzysztof Zapała   
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-12 12:28