XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 15-06-2022 r.                                                                                                                
 znak sprawy:                                                                                                     
RRG. 6733-9.2.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 15 czerwca 2022 r.
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 K.p.a. (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja znak: RRG.6733.2.2022.CP z dnia 15.06.2022 r.  zmieniająca decyzję znak: RRG.6733.2.2022.CP z dnia 05.05.2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku rekreacji oraz przebudowa basenu na biostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu basenowego na zewnętrzny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy””, na działce o nr ewid. 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica w gminie Olszanica,
na rzecz: Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27, w Referacie Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. w dniach od 15-06-2022 r. do 30-06-2022 r.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                                            
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-15 14:39