XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 30-05-2022 r.                                                                                                                                 
 znak sprawy:                                                                                                    
RRG. 6733-8.2.2022.CP
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 30 maja 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku rekreacji oraz przebudowa basenu na biostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu basenowego na zewnętrzny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy””, na działce o nr ewid. 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica w gminie Olszanica.
Zmiana ww. decyzji dotyczy zmiany granic terenu objętego wnioskiem.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni,
tj.  30-05-2022 r. do 13-06-2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz
w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
 
 
 
                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-30 11:20