XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 05.05.2022 r.
znak sprawy:
RRG.6730-5.14.2020.2022.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do treści art. 33-36 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) i prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na Obszar Natura 2000 polegającego na:,,budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 445/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb – 0003, gmina Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu prowadzi postępowanie w przedmiotowej sprawie.
            Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.
            Informuje się, że w dniu 05 maja 2022 r. został wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Olszanica (pokój nr 27) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej raport oddziaływania na Obszar Natura 2000 dla ww. przedsięwzięcia.
            Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i  35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 05.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w pokoju nr 27, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
           
 
 
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uzupełnienie raportu Plik pdf 560.99 KB
Raport Plik pdf 8.67 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-05 09:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-05 09:31