XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 20.04.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-6.2.2022.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 20.04.2022 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego

w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503)

     
zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku rekreacji oraz przebudowa basenu na biostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu basenowego na zewnętrzny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica,
 
- prowadzone na wniosek: Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od  20.04.2022 r. do 04.05.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                         
 

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica
                                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-20 10:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-20 10:07