XML
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 08.04.2022 r.
znak sprawy:
RRG.6220-14.1.2021.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Eneoz invest sp. zo.o, ul. Gdyńska 8, 80-209 Chwaszczyno z dnia 16.11.2021 r. (data wpływu do Urzędu: 2021-11-19) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 396/25 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
            Wójt Gminy Olszanica w dniu 8 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak: RRG.6220.1.2021.2022.dś o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 396/25 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
            Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica.
            W dniach od 8 kwietnia 2022 r. do 22.04.2022 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Plik pdf 287.36 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-08 11:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-08 12:36