XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 10.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.16.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica

z dnia 10 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 16/2020, znak: RRG.6733.16.2020.CP z dnia 10.02.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa oświetlenia” przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 407/10 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
  
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-10 09:20