XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 03.02.2021 r.
sygn. akt: 
RRG.6733-4.2.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  OLSZANICA
     z dnia 03 lutego 2021 r. 
  o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),
 
zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne 
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 292, 293 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 
33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.
 
   W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. 
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).      
 
  
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-03 08:18